Chro27 :

Bugatti Type 44 Torpedo sn 44311 1928

[Challange]     [Contact]       [Evrat Miniatures]        [Christian_Gouel]      [Chromes]      [Heco_Miniatures]       [Ilario]      [Mardh Models]      [[Miniatures_du_Chateau]         [SLM_43]